blog header

GLAVNI PROJEKT

Glavni projekt za kuću obično sadrži pet do šest tehničkih mapa različitih inženjerskih struka, ovisno o složenosti opreme i instalacija, sustavima grijanja i hlađenja.

MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT

Na osnovu idejnog, izrađuje se arhitektonski projekt sa preciziranim tlocrtnim i visinskim dimenzijama, definiranim krovištem, otvorima, rasporedom prostorija, unutarnjim uređenjem (tlocrti, presjeci, pročelja). Na situacijskom prikazu definira se položaj osnovne i pomoćnih građevina na čestici, parkiralište, zelena površina, ogradni zidovi, uređenje terena. Dio arhitektonskog projekta su geodetska situacija sa ucrtanim građevinama, koordinatama lomnih točaka, popisom susjeda (stranke u postupku), iskazom površina i obujma, mjerama zaštite od požara, opisom priključenja na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, podacima za obračun komunalnog i vodnog doprinosa.

MAPA 2 – PROJEKT KONSTRUKCIJE

Prema usaglašenom arhitektonskom projektu, adekvatno se određuju materijali zidova, podnih, međukatnih i krovnih konstrukcija. Izrađuje se proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti sa planom pozicija. Proračunavaju se dimenzije temelja, zidova, podnih, međukatnih i krovnih konstrukcija, dokazuje stabilnost građevine za slučaj maksimalnih opterećenja, te se određena marka betona i potrebna armatura prikazuju u planu pozicija.

MAPA 3 – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

Sukladno mogućnosti priključenja određenih od strane javnopravnih tijela kroz posebne uvjete za izradu projekta, izrađuje se projekt vodovoda i odvodnje. Određuje se položaj sanitarnih elemenata, te se dimenzioniraju mreža i dovodni vodovodni cjevovod, kao i mreža i odvodnje prema utvrđenim uvjetima priključenja.

MAPA 4 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Na osnovu idejnog elektrotehničkog projekta, distributer (HEP) izdaje prethodnu elektroenergetsku suglasnost za priključak. Prema željama i potrebama investitora, usaglašavaju se buduća trošila, te razrađuje raspored prekidača, utičnica i rasvjetnih tijela.

MAPA 5 – PROJEKT RACIONALNE UPOTREBE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

Ovim projektom definiraju se građevni dijelovi zgrade sa svim slojevima, te vrši proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zaštitu. Određuje se godišnja potrebna energija za grijanje, hlađenje, potrošnu toplu vodu, rad termotehničkih sustava, sustava rasvjete, te isporučena i primarna energija.

MAPA 6 – STROJARSKI PROJEKT

Strojarski projekt se izrađuje kod objekata sa složenijim termotehničkim sustavom od lokalnog grijanja ili hlađenja sa jednom vanjskom i jednom unutarnjom jedinicom, kod projektiranja bazena i strojarnica.