blog header

IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt razrađujemo sukladno željama i potrebama investitora, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom za tu lokaciju.

Analiziraju se prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja tog područja u smislu namjene i mogućnosti gradnje. Utvrđuje se da se planirana građevina na nalazi na površini javne namjene, pomorskom ili vodnom dobru. Provjerava se ima li na lokaciji postojećih ili planirarih koridora prometnih, energetskih ili vodnih građevina od važnosti za RH ili jedinicu područne (regionalne) samouprave. Utvrđuje se ukoliko se građevina nalazi u području posebne zaštite kulturno-povijesnih cjelina, arheoloških nalazišta, područjima posebne zaštite voda, parkova ili šuma. Analizira se mogućnost priključenja čestice na prometnu površinu, elektroenergetsku mrežu, sustav vodovoda i odvodnje (ukoliko postoji). Već u ovoj fazi je potreban angažman geodeta koji izrađuje podlogu za izradu idejnog i glavnog arhitektonskog projekta.

Zaključuje se da investitor ima mogućnost gradnje na lokaciji sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, te se utvrđuje izgradivost obzirom na zonu namjene, veličinu i oblik čestice. Analizira se moguća tlocrtna pozicija, katnost, veličina i oblik zgrade, te se prema željama i potrebama investitora ide u izradu par varijanti shema i prikaza idejnih rješenja. Razrađuje se najprihvatljivije idejno rješenje situacije zgrade sa okolišem u idejni arhitektonski projekt, te se izrađuje idejni elektrotehnički projekt sa planiranom snagom struje na priključku.