blog header

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Idejne projekte digitalno sustavom e-dozvola šaljemo Ministarstvu, koje e-konferencijom zatraži od javnopravnih tijela posebne uvjete za izradu glavnog projekta. Javnopravna tijela imaju rok od 30 dana za očitovanje, nakon kojeg Ministarstvo piše zaključak o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta.

Potrebno je imati formiranu građevnu česticu ili predan zahtjev za formiranje građevne čestice, te dokaz pravnog interesa (vlasništvo, ugovor). Ugovore, sporazume i zahtjeve u tu svrhu pripremamo za investitora, uglavnom bez naknade.Nakon zaključka o posebnim uvjetima, može se krenuti sa izradom mapa glavnog projekta.Sastavni dio arhitektonske mape glavnog projekta su geodetska situacija, zahtjev za formiranje građevne čestice, dokaz pravnog interesa, posebni uvjeti za izradu glavnog projekta sa zaključkom Ministarstva.

Kompletan glavni projekt sa svim prilozima digitalno sustavom e-dozvola šaljemo Ministarstvu, investitor daje punomoć projektantima za zastupanje u postupku ishođenja građevinske dozvole.Ministarstvo sustavom e-dozvola treba u roku 30 dana poslati zaključak o eventualnoj dopuni glavnog projekta, odnosno započeti e-konferenciju gdje nadležna javnopravna tijela daju potvrdu na glavni projekt.Nakon prikupljenih svih potvrda javnopravnih tijela, Ministarstvo izdaje građevinsku dozvolu, koja za 15 dana postaja pravomoćna, nakon čega se može prijaviti gradilište i započeti sa gradnjom. Sa pripremnim radnjama na terenu se može krenuti i ranije ukoliko je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.